Razlika med molsko maso in molekulsko maso - Razlika Med

Razlika med molsko maso in molekulsko maso

Glavna razlika - molska masa proti molekulski masi

Molekule so snovi, ki nastanejo zaradi kombinacij enakih ali različnih atomov v različnih razmerjih. Te molekule se lahko medsebojno pripnejo, da tvorijo spojine. Pri skoraj vseh kemijskih reakcijah pride do sprememb v molekulah ali spojinah. Zato je zelo pomembno razumeti kemijske in fizikalne lastnosti molekul, da bi lahko izvedli kemične reakcije in napovedali končne produkte. Molska masa in molekulska masa sta dve taki fizikalni lastnosti snovi. Glavna razlika med molsko maso in molekulsko maso je ta molska masa daje maso mole posamezne snovi ker molekulska masa je masa molekule določene snovi.

Pokrita ključna območja

1. Kaj je molarna masa
      - Opredelitev, formula, enote, izračun
2. Kaj je molekularna teža
      - Opredelitev, formula, enote, izračun
3. Kakšna je razlika med molsko maso in molekulsko maso
      - Primerjava ključnih razlik

Ključni pojmi: atomi, ogljik, izotopi, molarna masa, mol, molekulska masa


Kaj je molarna masa

Molarna masa je masa molov posamezne snovi. Je fizikalna lastnost snovi. Molsko maso dobimo tako, da maso določene snovi razdelimo na njeno maso.


SI enota za molsko maso je kgmol-1 ali kg / mol. Na splošno pa je podan v enoti gmol-1 ali g / mol.

Molska masa elementa je atomska masa tega elementa. Zato se lahko molska masa snovi izračuna z dodajanjem atomskih mas vsakega elementa, ki je prisoten v tej molekuli.

Izračun molarne mase

Izračunamo molsko maso H2O spojina.

H2O:

  • Število prisotnih atomov vodika = 2
  • Atomska masa vodika = 1,00794 g / mol
  • Število prisotnih kisikovih atomov = 1
  • Atomska masa kisika = 15,999 g / mol
  • Zato je molska masa H2O = (2 x 1.00794 g / mol) + (1 x 15.999 g / mol)

= 18,01488 g / mol

Ta preprost izračun kaže, da je masa enega mol H2O spojina je 18 g.

Kaj je molekularna teža

Izraz molekulska masa lahko definiramo kot maso molekule. Imenuje se tudi relativne molekulske mase. To je zato, ker se molekulska masa izračuna kot masa glede na izotop ogljika-12.

Ob upoštevanju hipotetične molekule, imenovane A,


Zgornja enačba kaže, da molekulska masa nima enot; to je zato, ker se delitev opravi med dvema masama, ki imata enake enote. Zato je molekulska masa podana kot enote atomske mase ali amu. Z uporabo zgornje enačbe lahko najdemo molekulsko maso elementa ali spojine. Zato je molekulska masa določene molekule enaka kot v molski masi enaka vsoti atomskih mas vsakega elementa.

Izračun molekulske mase

Če upoštevamo isti primer H2O,

  • Število navzočih vodikovih atomov = 2
  • Število kisikovih atomov je = 1
  • Masa vodikovega atoma = 1.00794 amu
  • Masa kisikovega atoma = 15,999 amu
  • Zato je molekulska masa H2O = (2 x 1.00794 amu) + (1 x 15.999 amu)

= 18,01488 amu

To pomeni, da sta molska masa in molekulska masa enaki v svojih vrednostih, vendar sta v svojih enotah različni.


Slika 1: Fosfin. Molska masa fosfina je 33.99758 g / mol. Molekulska masa je 33.99758 amu.

Razlika med molsko maso in molekulsko maso

Opredelitev

Molarna masa: Molarna masa je masa molov posamezne snovi.

Molekularna teža: Izraz molekulska masa lahko definiramo kot maso molekule.

Enote

Molarna masa: Enota molske mase je kgmol-1 (ali kg / mol).

Molekularna teža: Molekulska masa je enolična, vendar je podana kot amu (ali atomska masa).

Izračun

Molarna masa: Molska masa se izračuna tako, da se masa snovi deli s količino snovi.

Molekularna teža: Molekulska masa se izračuna kot masa snovi glede na 1/12th mase atoma ogljika-12.

Zaključek

Glavna razlika med molsko maso in molekulsko maso je, da molska masa daje maso mole posamezne snovi, molekulska masa pa je masa molekule določene snovi. Čeprav sta definicija in enote za molsko maso in molekulsko maso različni, je vrednost enaka. So fizikalne lastnosti snovi in ​​so zelo uporabne pri tehnikah kemijske analize.

Reference:

1. Helmenstine, Anne Marie. »Kaj je molekularna teža? Definicija kemije. ”ThoughtCo. N.p., n.d. Splet.