Kaj je vodenje računovodstva - Razlika Med

Kaj je vodenje računovodstva

Poslovno računovodstvo je zelo pomembno za poslovne organizacije pri sprejemanju strateških odločitev, da bi pridobile konkurenčno prednost na trgu. Ta člen podrobneje pojasnjuje koncept upravljalskega računovodstva v naslednjih pododdelkih.

Upravljalno računovodstvo

Poslovodno računovodstvo vključuje pripravo statističnih in finančnih informacij, ki jih upravljavci potrebujejo za sprejemanje pomembnih odločitev v imenu organizacije. Poročila poslovodnega računovodstva so predstavljena tedensko in mesečno. Predstavljeni so direktorju in drugim višjim vodjem organizacije.

Računovodski poslovodni delavci so odgovorni za sprejemanje kritičnih odločitev in potrebnih napovedi z analizo predhodnih finančnih podatkov. Poročila, ki jih posredujejo računovodski strokovnjaki, se uporabljajo za izdelavo novih koristnih strategij za podjetje. Na primer, ta poročila se uporabljajo za izbiro najboljšega načina, ki ga je mogoče uporabiti za razširitev podjetja, bodisi z uporabo strategije diferenciacije izdelka bodisi s širitvijo podjetij ali z vstopom v združitev ali prevzem ali skupno podjetje. Tudi za tovrstne pomembne odločitve vodstvo uporablja analize razmerij, napovedi, proračune itd.

Orodja za računovodsko upravljanje

Obstajajo različna orodja, ki se pogosto uporabljajo v upravljalskem računovodstvu. Ti so naslednji:

Analiza razmerij

Pri izračunavanju razmerij se izmeri ena spremenljivka glede na drugo. To je splošno uporabljeno orodje pri sprejemanju strateških odločitev v imenu organizacije. Računovodje poslovodstva pogosto uporabljajo ta razmerja z drugimi viri za merjenje trenutne uspešnosti podjetja.

Nekatera ključna razmerja, ki se pogosto uporabljajo v računovodskem poslovanju, so prikazana na naslednji način:

Razmerja aktivnosti ali učinkovitosti 

Ta razmerja se lahko uporabijo za odločanje o sposobnosti družbe za poravnavo dolgov.

Prestavno razmerje

S tem razmerjem se lahko odloča o finančnem položaju družbe.

Razmerja donosnosti / uspešnosti

Pojasnjuje donosnost podjetja in donosnost naložbe v določenem časovnem obdobju.

Pred sprejemanjem odločilnih odločitev v imenu organizacij računovodski menedžerji upoštevajo izračunane vrednosti teh razmerij, saj odločitve neposredno vplivajo na uspeh organizacije.

Razen zgoraj omenjenih razmerij obstajajo še druga orodja, ki jih organizacije pogosto uporabljajo, kot so izkazi denarnih tokov, proračuni, analiza variance, ocene naložb itd. Izkazi denarnih tokov so koristni za identifikacijo denarnih pritokov in odtokov organizacije. Proračuni so vnaprej določene ocene za prihodnja obdobja in koristni za ugotavljanje ocenjenih virov, ki ustvarjajo prihodek, in ocene stroškov različnih dejavnosti. Analize prosojnosti prikazujejo razlike med dejanskimi in ocenami. Računovodski poslovodni delavci lahko sprejmejo določene odločitve za delo na pozitivnih odstopanjih in ne upoštevajo negativnih odstopanj. Ocenjevanje naložb je koristno za odločitev, ali bi bila določena naložba koristna ali ne, če bi se primerjala z izvedeno naložbo. Finančne donose je treba uskladiti z naložbenimi stroški za določene projekte, kot je gradnja nove tovarne za povečanje proizvodne zmogljivosti.

KAJ JE FINANČNO RAČUNOVODSTVO IN POROČANJE

 

Reference

1. Needles et al (2011) Načela računovodstva, Nelson Education Ltd

2. Edwards in drugi (2014) Računovodska načela; Poslovna perspektiva, vodstveno računovodstvo, Global Text Project 2014